Đố vui giờ đồng hồ Anh là cách vừa mang đến sự vui chơi vừa rèn luyện trí não đôi khi ghi lưu giữ tiếng Anh tác dụng hơn. Hãy thuộc thử sức với các câu đố giờ đồng hồ Anh hay, đơn giản và dễ dàng kèm đáp án và phiên âm tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Câu hỏi tiếng anh vui

100+ câu đố tiếng Anh vui tất cả đáp án

Note: Câu đố bằng tiếng Anh không chỉ là để vui nhưng mà với các bạn mới học , đó là cách học, ghi nhớ từ vựng cùng luyện vạc âm chuẩn hơn. Vày đó, sinh sống mấy câu đầu ví dụ,IELTS Fighter các ghi phiên âm bên cạnh, các bạn nhớ đọc chính xác, luyện tập luôn luôn nhé. Tiếp tục bạn tự tìm kiếm phát âm chuẩn với Cambridge Dictionary hoặc Oxford để biết cách đọc chuẩn chỉnh nhé.

Đặc biệt chăm chú cách phát âm của những âm s, ed sau cùng. Cụ thể về quy tắc phân phát âm những đuôi này, bạn xem tại: Cách phân phát âm s, es, ed và bài tập gồm đáp án

Các câu đố vui tiếng Anh tiếp sau đây có câu khó, gồm câu dễ và mẹo riêng đề nghị hãy để ý kỹ nhé!

1. What has ears but can not hear?

/wɒt/ /hæz/ /ɪərz//bʌt//kæn//hɪər/?

Đáp án : Corn /kɔːn/ (an ear of com /æn//ɪər/ /əv/ /kɒm/: 1 bắp ngô)

2. What clothing is always sad?

/wɒt/ /ˈkləʊ.ðɪŋ//ɪz//ˈɔːl.weɪz//sæd/

Đáp án : xanh jeans /bluː/ /dʒiːnz/ (Blue còn là một từ biểu đạt tâm trạng buồn)

3. What key does not lock the door?

/wɒt//kiː//dʌz//nɒt//lɒk//ðiː//dɔːr/?

Đáp án : Key words/kiː/ /wɜːdz/

4. Where does June come before May?

/weər/ /dʌz/ /dʒuːn/ /kʌm/ /bɪˈfɔːr/ /meɪ/

Đáp án : Dictionary /ˈdɪk.ʃən.ər.i/

5. What comes twice in a moment, once in a minute & never in a hundred years?

/wɒt//kʌmz//twaɪs//ɪn/ /ə/ /ˈməʊ.mənt/, /wʌns//ɪn/ /ə/ /ˈmɪn.ɪt/ /ænd/ /ˈnev.ər/ /ɪn/ /ə/ /ˈhʌn.drəd/ /jɪərz/

Đáp án : Letter “M”

6. What is it that was the past of tomorrow & the future of yesterday?

/wɒt/ /ɪz//ɪt//ðæt//wɒz//ðiː/ /pɑːst/ /əv/ /təˈmɒr.əʊ//ænd//ðiː//ˈfjuː.tʃər//əv/ /ˈjes.tə.deɪ/

Đáp án : Today /təˈdeɪ/ (ngày hôm nay)

7. What belongs only to you but it is used more by others than by yourself?

/wɒt//bɪˈlɒŋz//ˈəʊn.li//tuː//juː//bʌt/ /ɪt//ɪz/ /juːst/ /mɔːr//baɪ/ /ˈʌð•ərz//ðæn//baɪ//jɔːˈself/?

Đáp án : Your name (tên của bạn) /jɔːr/ /neɪm/

8.What increases but never decreases?

/wɒt/ /ɪnˈkriːss/ /bʌt/ /ˈnev.ər/ /dɪˈkriːss/

Đáp án : Your age (tuổi tác)/jɔːr//eɪdʒ/

9. Which months have the 28th day?

/wɪtʃ/ /mʌnθs//hæv/ /ðiː/28th /deɪ/

Đáp án : All months (tất cả các tháng) /ɔːl/ /mʌnθs/

10. What are the two things that people never eat before breakfast?

/wɒt/ /ɑːr/ /ðiː//tuː/ /θɪŋz/ /ðæt/ /ˈpiː.pəl//ˈnev.ər//iːt//bɪˈfɔːr/ /ˈbrek.fəst/

Đáp án : Lunch and Dinner /lʌntʃ/ /ænd/ /ˈdɪn.ər/

11. Who works only one day in a year but never gets fired?

/huː/ /wɜrks/ /ˈəʊn.li/ /wʌn/ /deɪ//ɪn/ /ə/ /jɪər//bʌt//ˈnev.ər/ /ɡets/ /faɪərd/

Đáp án : Santa Claus /ˈsæn.tə ˌklɔːz/

12. What has three hands but only one face?

/wɒt/ /hæz/ /θriː/ /hændz//bʌt/ /ˈəʊn.li//wʌn//feɪs/

Đáp án : A clock /ə/ /klɒk/

13. When I eat, I live but when I drink, I die. Who am I?

/wen/ /aɪ/ /iːt/,/aɪ//lɪv/ /bʌt//wen/ /aɪ//drɪŋk//daɪ/. /huː/ /æm//aɪ/?

Đáp án : Fire (lửa)/faɪər/

14. They travel all over the world but end up in one corner. What are they?

/ðeɪ/ /ˈtræv.əl/ /ɔːl/ /ˈəʊ.vər/ /ðiː//wɜːld//bʌt/ /end//ʌp//ɪn/ /wʌn/ /ˈkɔː.nər/. /wɒt/ /ɑːr/ /ðeɪ/?

Đáp án : Stamps /stæmps/

15. What kind of cup can"t hold water

/wɒt//kaɪnd/ /əv/ /kʌp/ /kænt/ /həʊld/ /ˈwɔː.tər/

Đáp án : a cupcake /ə/ /ˈkʌp.keɪk/

16. What ngân hàng never has any money

/wɒt//bæŋk/ /ˈnev.ər/ /hæz/ /ˈen.i/ /ˈmʌn.i/

Đáp án : the riverbank /ðiː/ /ˈrɪvəˌbæŋk/

17. What ship has two mates but no captain?

/wɒt//ʃɪp/ /hæz/ /tuː/ /meɪts//bʌt//nəʊ/ /ˈkæp.tɪn/

Đáp án : a relationship /ə/ /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/

18. What comes down but never goes up

/wɒt//kʌmz/ /daʊn/ /bʌt/ /ˈnev.ər//ɡəʊz/ /ʌp/

Đáp án : Rain /reɪn/

19. What is the longest word in the dictionary

/wɒt/ /ɪz/ /ðiː//lɒŋɪst//wɜːd//ɪn//ðiː/ /ˈdɪk.ʃən.ər.i/

Đáp án : Smiles /smaɪlz/

20. How can somebody walk for 8 days without sleeping

/haʊ/ /kæn/ /ˈsʌm.bə.di/ /wɔːk//fɔːr/ /eɪt/ /deɪz/

Đáp án : He sleeps only at night/hiː//sliːps//ˈəʊn.li/ /æt/ /naɪt/

21. What has three ways out và just one way in?

/wɒt/ /hæz/ /θriː/ /weɪz//aʊt/ /ænd/ /dʒʌst/ /wʌn/ /weɪ/ /ɪn/

Đáp án : A t-shirt /ə/ /ˈtiː ʃɜːt/

22. I have every color but no gold. What am I

/aɪ/ /həv/ /ˈevri//ˈkʌlə(r)/ /bʌt//nəʊ/ /ɡəʊld/./wɒt/ /æm//aɪ/?

Đáp án : a rainbow /ə/ /ˈreɪnbəʊ/

23. What goes through towns và over hills but never moves?

/wɒt/ /ɡəʊz/ /θruː/ /taʊnz//ænd//hɪlz//bʌt//ˈnev.ər//muːvz/

Đáp án : A road /ə/ /rəʊd/

24. Take off my skin - I won"t cry but you will. What am I?

/teɪk//ɒf/ /maɪ/ /skɪn/ /aɪ/ /wəʊnt/ /kraɪ/ /bʌt/ /juː/ /wɪl/. /wɒt//æm//aɪ/?

Đáp án : An onion /ən//ˈʌnjən/

25. Which word contains 26 letters but only syllables?

/wɪtʃ//wɜːd/ /kənˈteɪnz/ 26 /ˈletə(r)z//bʌt/ /ˈəʊn.li//ˈsɪləbls/

Đáp án : alphabet /ˈælfəbet/

26. I can fly but have no wings.I can cry but I have no eyes. Wherever I go, darkness follows me. What am I?

/aɪ//kən/ /flaɪ/ /bʌt/ /həv//nəʊ//wɪŋs/. /aɪ/ /kən/ /kraɪ/ /bʌt/ /aɪ/ /həv/ /nəʊ/ /aɪz/. /weərˈevə(r)/ /aɪ//ɡəʊ/, /ˈdɑːknəs/ /ˈfɒləʊz//mi/./wɒt//æm//aɪ/?

Đáp án : Clouds /klaʊdz/27. Which word in the English language is most frequently spelled wrong?

/wɪtʃ//wɜːd//ɪn/ /ðiː/ /ˈɪŋɡlɪʃ/ /ˈlæŋɡwɪdʒ/ /ɪz/ /məʊst//ˈfriːkwəntli/ /speld//rɒŋ/?

Đáp án : wrong /rɒŋ/

28. What walks on four legs in the morning, two legs at midday, and three legs in the evening?

/wɒt//wɔːks//ɒn/ /fɔː(r)/ /leɡz//ɪn//ðiː/ /ˈmɔːnɪŋ/, /tuː/ /leɡz/ /ət/ /ˌmɪdˈdeɪ/ /ænd/ /θriː/ /leɡz/ /ɪn//ðiː/ /ˈiːvnɪŋ/

Đáp án: Man /mæn/

29. What tastes better than it smells?

Đáp án: A Tongue.

30.What kind of room has no doors or windows?

Đáp án:A Mushroom.

31. During what month do people sleep the least?

Đáp án:February, it"s the shortest month.

32. What is orange & sounds like a parrot?

Đáp án: A Carrot.

33. What word becomes shorter when you add two letters to it?

Đáp án: Short

34. Two children are born on the same day by the same mother but they are not twins. How is that possible?

Đáp án: They are triplets!

35. Henry"s mother had three children. The first child was named Spring, The second child was named Winter. What was the third child"s name?

Đáp án: Henry of course.

36.What has four wheels and flies?

Đáp án: A garbage truck.

37. What gets wetter the more it dries?

Đáp án: A towel.

38. Which word in the dictionary is spelled incorrectly?

Đáp án: Incorrectly

39. You cannot keep this until you have given it. What is it?

Đáp án:A promise.

40.What spends all the time on the floor but never gets dirty?

Đáp án:Your Shadow.

41.What part of the chicken has the most feathers?

Đáp án:The Outside.

42. What goes up and down but never moves?

Đáp án:The stairs.

43. What sounds lượt thích a sneeze and is made out of leather?

Đáp án:A shoe

44. What always goes lớn sleep with shoes on?

Đáp án:A horse

45.What has a bottom at the top?

Đáp án: Your legs.

46.If two is company và three is a crowd, what is four và five?

Đáp án:Nine of course.

47. What starts with an E, ends with an E & only has one letter in it?

Đáp án: An envelope

48. What runs but never walks?

Đáp án: A tap.

49. What is a chickens favourite vegetable?

Đáp án: An eggplant.

50. What kind of vegetable needs a plumber?

Đáp án: A Leek.

51.If Y.E.S spells "yes", what does E.Y.E.S spell?

works best when said khổng lồ a friend và not read

52. How far can a bear walk into the woods?

Đáp án: Halfway.

53. Which 5 letter words in the dictionary can be pronounced the same, even if it has 4 of its letters removed?

Đáp án:Queue

54. What is something that you can easily hold in your right hand but never in your left hand?

Đáp án:Your left elbow.

55.Which word in the dictionary starts and finishes with the letter E, but only has one letter?

Đáp án: Envelope.

56. What has a neck but doesn"t have a head?

Đáp án: A bottle.

57.What begins with the letter P, finishes with the letter E & has over a thousand letters in it?

Đáp án:Post Office.

58. If everyone decided to lớn purchase only pink cars, what would we have?

Đáp án: A pink carnation.

59.What is so unbelievably fragile that just by speaking it"s name will break it?

Đáp án: Silence.

60.Walk on the living, they don"t even mumble. Walk on the dead và they mutter & grumble. What are they?

Đáp án: Leaves

61.There are 10 kids & a bowl with 10 oranges in it. How vị divide up the oranges so that every kid gets và orange but one remains in the bowl?

Đáp án: You give 9 kids an orange each & you give the tenth kid the bowl with the orange in it.

62. A young man is learning to lớn drive. He travels the wrong way down a one way street và passes a policeman. The policeman sees him but does nothing. Why?

Đáp án:The young man was walking.

63.What starts with a T, ends with a T and is full of T?

Đáp án: A Teapot.

64. I am weightless, but put me in a bucket & I will make it lighter. What am I?

Đáp án: A hole.

65.What has many hearts but no other organs?

Đáp án: A deck of cards.

66. What sometimes freezes after it has been heated up?

Đáp án: A computer.

67.Plucked from a fruit, bitter like a root, burning and bold, or even cold when sold. What am I?

Đáp án:Coffee beans.

68. There are two monkeys on a tree và one jumps off. Why does the other monkey jump too?

Đáp án:Monkey see monkey do.

69. What is always in front of you but can’t be seen?

Đáp án:The future

70. What question can you never answer yes to?

Đáp án: Are you asleep yet?

71. I’m tall when I’m young, and I’m short when I’m old. What am I?

Đáp án:A candle

72. A man dies of old age on his 25 birthday. How is this possible?

Đáp án:He was born on February 29.

73. The more of this there is, the less you see. What is it?

Đáp án: Darkness

74.Riddle: What has lots of eyes, but can’t see?

Đáp án:A potato

75. Riddle: What has one eye, but can’t see?

Đáp án: A needle

76.Riddle: What has many needles, but doesn’t sew?

Đáp án:A Christmas tree

77.What has hands, but can’t clap?

Đáp án:A clock

79. What has legs, but doesn’t walk?

Đáp án: A table

80. What has one head, one foot và four legs?

Đáp án: A bed

81.What can you catch, but not throw?

Đáp án: A cold

82.What kind of band never plays music?

Đáp án: A rubber band

83. What has many teeth, but can’t bite?

Đáp án:A comb

85. What is cut on a table, but is never eaten?

Đáp án:A deck of cards

86.Riddle: What has words, but never speaks?

Đáp án:A book

87. What runs all around a backyard, yet never moves?

Đáp án: A fence

88. What can travel all around the world without leaving its corner?

Đáp án: A stamp

89.What has a thumb & four fingers, but is not a hand?

Đáp án: A glove

90. What has a head và a tail but no body?

Đáp án: A coin

91. Where does one wall meet the other wall?

Đáp án: On the corner

92. What building has the most stories?

Đáp án:The library

93. What tastes better than it smells?

Đáp án:Your tongue

94. What has 13 hearts, but no other organs?

Đáp án: A deck of cards

95. What kind of coat is best put on wet?

Đáp án: A coat of paint

96.What has a bottom at the top?

Đáp án:Your legs

97.What has four wheels and flies?

Đáp án:A garbage truck

98. I am an odd number. Take away a letter & I become even. What number am I?

Đáp án:Seven

99. If two’s company, and three’s a crowd, what are four and five?

Đáp án: Nine

100. What three numbers, none of which is zero, give the same result whether they’re added or multiplied?

Đáp án: One, two và three

101.Three doctors said that Bill was their brother. Bill says he has no brothers. How many brothers does Bill actually have?

Đáp án: None. He has three sisters.

102. Two fathers và two sons are in a car, yet there are only three people in the car. How?

Đáp án:They are a grandfather, father và son.

103. The day before yesterday I was 21, & next year I will be 24. When is my birthday?

Đáp án: December 31; today is January 1.

104.A little girl goes to lớn the store và buys one dozen eggs. As she is going home, all but three break. How many eggs are left unbroken?

Đáp án: Three

105.If there are three apples and you take away two, how many apples vì you have?

Đáp án: You have two apples.

106. What five-letter word becomes shorter when you showroom two letters lớn it?

Đáp án:Short

107. What begins with an “e” & only contains one letter?

Đáp án:An envelope

108. What would you find in the middle of Toronto?

Đáp án:The letter “o”

109. You see me once in June, twice in November and not at all in May. What am I?

Đáp án: The letter “e”

110.Two in a corner, one in a room, zero in a house, but one in a shelter. What is it?

Đáp án:The letter “r”

111. I am the beginning of everything, the over of everywhere. I’m the beginning of eternity, the end of time và space. What am I?

Đáp án: Also the letter “e”

112.What 4-letter word can be written forward, backward or upside down, & can still be read from left khổng lồ right?

Đáp án: NOON

113.Forward I am heavy, but backward I am not. What am I?

Đáp án:The word “not”

114. What is 3/7 chicken, 2/3 cat và 2/4 goat?

Đáp án:Chicago

115.I am a word of letters three; địa chỉ two and fewer there will be. What word am I?

Đáp án:Few

116. What word of five letters has one left when two are removed?

Đáp án: Stone

117.What is the over of everything?

Đáp án: The letter “g”

118. What word is pronounced the same if you take away four of its five letters?

Đáp án:Queue

119. What can run but never walks, has a mouth but never talks, has a head but never weeps, has a bed but never sleeps?

Đáp án:A river

120. Speaking of rivers, a man calls his dog from the opposite side of the river. The dog crosses the river without getting wet, & without using a bridge or boat. How?

Đáp án: The river was frozen.

121. What can fill a room but takes up no space?

Đáp án: Light

122. If you drop me I’m sure lớn crack, but give me a smile và I’ll always smile back. What am I?

Đáp án: A mirror

123. The more you take, the more you leave behind. What are they?

Đáp án: Footsteps

124.People make me, save me, change me, raise me. What am I?

Đáp án: Money

125. What breaks yet never falls, & what falls yet never breaks?

Đáp án: Day, và night

126. What goes through cities & fields, but never moves?

Đáp án: A road

127.I have lakes with no water, mountains with no stone & cities with no buildings. What am I?

Đáp án:A map

128. What does man love more than life, hate more than death or mortal strife; that which contented men desire; the poor have, the rich require; the miser spends, the spendthrift saves, & all men carry lớn their graves?

“Why are dogs afraid lớn sunbathe? – They don’t want to be hot-dogs!”. Các bạn có hiểu cách chơi chữ của câu đố giờ đồng hồ Anh này không? “Tại sao đều chú chó lại sợ tắm nắng? – là do chúng không muốn thành hot-dog (tên một các loại bánh kẹp thịt)!”. Ngôn ngữ nào cũng đều có kho từ bỏ vựng linh hoạt và nhiều mẫu mã nên bài toán dùng câu chữ để tạo cho các câu đố thú vị không hề khó. Thuộc Step Up khám phá 70 câu đố giờ Anh đơn giản mà thú vui nhất dưới đây nhé! 


1. Câu đố tiếng Anh là gì?

Trong giờ Anh, câu đố được điện thoại tư vấn là Riddle hoặc Riddles số nhiều. Tự này còn với nghĩa là điều bí ẩn, điều khó khăn hiểu. Xung quanh ra, bài toán giải đố trong giờ đồng hồ Anh là To solve a riddle. 

Bạn có thể sử dụng đều câu đố tiếng Anh với chúng ta bè, hoặc trong các cuộc thi đố mẹo tiếng Anh, bảo đảm an toàn mọi người sẽ đề nghị bật cười do độ thông minh đa số câu đố mà chúng ta đem lại. 

*
*
*

Câu đố tiếng Anh cho trẻ em về rượu cồn vật

35) I’ ve sầu four legs. I live in Africa. I’m big and gray. I live in the river.

Đáp án: I’m a hippo.

36) I’m a large mammal. I live in the woods. I’ve fur. I stand up and growl when I’m angry.

Xem thêm: Giáo Trình Lịch Sử Ngoại Giao Việt Nam Pdf, Lịch Sử Ngoại Giao Việt Nam

Đáp án: I’m a bear.

37) Out in the field, I talk too much. In the house, I make much noise, but when at the table I’m quiet.

Đáp án: I’m a fly.

38) I hiss. I can be poisonous. I’m long. I’ve a forked tongue.

Đáp án: I’m a snake.

39) I eat vegetables. I can run fast. I can be a pet. I’ve long ears.

Đáp án: I’m a rabbit.

40) I can swim & dive. I’ve two legs. I’ve wings. I quack

Đáp án: I’m a duck.

41) I eat insects. I live in the pond. I can hop. I’m green.

Đáp án: I’m a frog.

42) If I sit down I’m high; if I stand up I’m low.

Đáp án: I’m a dog.

43) I’ ve sầu four legs. You can ride me. I’ve tusks. I’ve a long nose.

Đáp án: I’m an elephant.

44) I’m ever eating garbage & waste

Đáp án: I’m a pig.

45) I eat other animals. I’ve a big mouth. I’m green. I live in the water

Đáp án: I’m a crocodile

46) I’m small. I can be scary. I’ve eight legs. I spin the web.

Đáp án: I’m a spider.

47) I don’t wear a hat. Or fly like a bat. My name rhymes with flat

Đáp án: I’m a cat.

48) I live in Africa. I’m yellow & brown. I eat leaves. I’ve a long neck.

Đáp án: I’m Giraffe.

49) I swim in a lake. While asleep and awake. My name rhymes with dish

Đáp án: I’m a fish.

Câu đố giờ đồng hồ Anh cho trẻ em về cuộc sống đời thường xung quanh

50) What is easy to lớn get into, but hard to get out of?

Đáp án: Trouble.

51) I’m not alive, but I have 5 fingers. What am I?

Đáp án: A glove.

52) A girl was ten or her last birthday, và will be twelve on her next birthday. How is this possible?

Đáp án: Today is her birthday.

53) Feed me and I live. Yet give me a drink and I die. What am I?

Đáp án: Fire.

54) People buy me to lớn eat, but never eat me. What am I?

Đáp án: A plate.

55) If there are 6 apples and you take away 4, how many vì chưng you have?

Đáp án: The 4 apples I took.


Câu đố giờ anh cho trẻ nhỏ về bảng chữ cái

56) What letter of the alphabet is an insect?

Đáp án: B (bee).

57) What letter is a part of the head?

Đáp án: I (eye).

58) What letter is a drink?

Đáp án: T (tea).

59) What letter is a body toàn thân of water?

Đáp án: C (sea).

60) What letter is a pronoun like “you”?

Đáp án: The letter ” I “.

61) What letter is a vegetable?

Đáp án: p (pea).

62) What letter is an exclamation?

Đáp án: O (oh!).

63) What letter is a European bird?

Đáp án: J (Jay).

64) What letter is looking for causes ?

Đáp án: Y (why).

65) What four letters frighten a thief?

Đáp án: O.I.C.U (Oh I see you!).

66) What comes once in a minute, twice in a moment but not once in a thousand years?

Đáp án: The letter “m”.

67) Why is the letter “T” like an island ?

Đáp án: Because it is in the middle of water.

68) In what way can the letter “A” help a deaf lady?

Đáp án: It can make “her” “hear.

69) Which is the loudest vowel?

Đáp án:The letter “I”. It is always in the midst of noise.

70) What way are the letter “A” and “noon” alike?

Đáp án: Both of them are in the middle of the “day”.


Trên đây là 70 câu đố giờ Anh thú vị nhưng lại rất đối chọi giản, dễ dàng hiểu giành riêng cho các bạn. Học tập tiếng Anh qua câu đố như thế này cũng tương đối vui đúng không? Hãy nỗ lực phát huy năng lực tiếng Anh của bản thân để có thể “mở khóa” hầu hết câu đố cũng như các bài tập giờ đồng hồ Anh nhé.