Wewtorek 11 lutego wCentrum Bankietowo – Konferencyjnym Ambasador wSzczecinie, odbyło się spotkanie przedstawicieli rzemiosła zPodsekretarz Stanu wMinisterstwie Rozwoju Panią Minister Olgą Semeniuk, zorganizowane przezIzbę Rzemieślniczą Małej iŚredniej Przedsiębiorczości wSzczecinie. Wspotkaniu uczestniczyli zachodniopomorscy rzemieślnicy, przedstawiciele Zarządu Izby orazwładze cechowe. Spotkanie poprzedzone było wizytą wzakładzie mechaniki pojazdowej wSzczecinie.

Bạn đang xem: Lịch sử đối đầu uruguay và anh

Nawstępie Pani Minister zaprezentowała swoje doświadczenie zawodowe orazplany dotyczące odbudowy prestiżu polskiego rzemiosła. Poinformowała, żewMinisterstwie Rozwoju zostanie powołany Wydział Rzemiosła iKwalifikacji Zawodowych, dedykowany rzemiosłu orazmikro, małym iśrednim przedsiębiorcom. Wramach Narodowego Instytutu Wolności ulokowane zostaną środki narozwój instytucjonalny orazkadrowy dla zakładów rzemieślniczych.

Xem thêm: 16/05: Chỉ Nhận Kiểm Tra Lịch Sử Giao Dịch Zing Me, Search For Little Forest Winter

Naspotkaniu omówiono następujące tematy orazproblemy:

– brak przejrzystości zapisów ustaw orazrozporządzeń dotyczących m.in.prawa oświatowego, ustawy orzemiośle, rozporządzenia wsprawie kształcenia ustawicznego wformach pozaszkolnych,

– poszerzenie katalogu zawodów rzemieślniczych zarówno wkwestii związanej zkształceniem zawodowym (możliwość otwarcia nowych kierunków kształcenia wszkołach) atakże możliwością przeprowadzenia egzaminu w tym zawodzie,

– możliwość zrzeszania się spółek zo.o. Worganizacjach rzemieślniczych (ostatnie zmiany wustawie orzemiośle, kwestie zdofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych przezwłaścicieli spółek zo.o.),

– zwiększenie godzin praktycznej nauki zawodu głównie wIII klasach szkół branżowych (takaby zachować cykliczność orazciągłość wykonywanych przezuczniów prac),

– zbyt niskie koszty „wynagrodzenia” dla mistrza szkolącego (zaproponowano, aby pozyskać dodatkowe środki dla pracodawców, którzyszkolą pracowników młodocianych. Nadzień dzisiejszy zatrudnianie pracowników młodocianych jest „startą” dla pracodawcy).

– obligatoryjność zrzeszania się zakładów rzemieślniczych,

– potrzeba intensywnej promocji rzemiosła,

-umożliwienie zdobycia kwalifikacji wzawodach związanych zhandlem np.zawód sprzedawca osobom dorosłym,

– problemy zpodpisaniem umów zosobami/uczniami pełnoletnimi (osoby niepełnosprawne bardzo często kończą szkołę podstawową mając 19 lat zuwagi nawydłużony tok nauki orazniedyspozycje jakie posiadają, wmyśl kodeksu pracy 19-latek niejest pracownikiem młodocianym),

– brak refundacji wynagrodzeń dla pracowników młodocianych – cudzoziemców,

-umożliwienie uzyskania kwalifikacji zawodowych osobom kończącym licea ogólnokształcące, niepodejmującym studiów orazprzekwalifikowania dorosłym napreferencyjnych warunkach

Kończąc spotkanie Pani Minister podziękowała zaorganizacje spotkania, zaangażowanie wdyskusję orazpodzielenie się problemami zjakimi trzeba się zmierzyć, takaby przywrócić rangę rzemiosła orazpodnieść poziom szkolnictwa zawodowego.