Xuất xứ : Malaysia
Hãng : Osminics
Điện áp bình chọn : 22Kv
Kích thước thảm : 1m x 1m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 7mm theo tiêu chuẩn
Màu sắc đẹp : red color tươi theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác tất cả vạch sọcđể chống trượt khi dịch rời trên thảm
Bảo hành 12 mon

Xuất xứ : Malaysia
Hãng : Osminics
Điện áp bình chọn : 10Kv
Kích thước thảm : 1m x 1m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm theo tiêu chuẩn
Màu nhan sắc : red color tươi theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác tất cả vạch sọcđể chống trơn khi di chuyển trên thảm
Bảo hành 12 tháng

Xuất xứ : Malaysia
Hãng : Osminics
Điện áp bình chọn : 10Kv
Kích thước thảm : 1m x 1m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm theo tiêu chuẩn
Màu sắc đẹp : red color tươi theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác có vạch sọcđể chống trơn khi dịch rời trên thảm
Bảo hành 12 tháng
*

Mã đặt hàng CP03Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn chỉnh IEC với TCVN 5589-1991Điện áp thực hiện 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số chuyển động 50/60Hz
Thời gian chất vấn : 1 phút
Điện áp soát sổ : 24Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 1m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu dung nhan : màu đỏ sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác tất cả vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trượt khi dịch rời trên thảm
Bảo hành 12 tháng
*

Mã mua hàng CP02Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn IEC cùng TCVN 5589-1991Điện áp sử dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số hoạt động 50/60Hz
Thời gian khám nghiệm : 1 phút
Điện áp kiểm tra : 24Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 0,8m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu sắc đẹp : red color sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác có vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trơn trượt khi dịch chuyển trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã đặt đơn hàng CP01Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn IEC cùng TCVN 5589-1991Điện áp sử dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số chuyển động 50/60Hz
Thời gian chất vấn : 1 phút
Điện áp đánh giá : 24Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 0,65m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu sắc : red color sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác gồm vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trơn chống trượt khi dịch rời trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã đặt đơn hàng CP06Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn chỉnh Tiêu chuẩn chỉnh IEC và TCVN 5589-1991Điện áp thực hiện 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số vận động 50/60Hz
Thời gian khám nghiệm : 1 phút
Điện áp chất vấn : 24Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 10m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu nhan sắc : red color sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác có vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trơn trượt khi dịch rời trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã đặt hàng CP05Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn chỉnh IEC và TCVN 5589-1991Điện áp sử dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số vận động 50/60Hz
Thời gian chất vấn : 1 phút
Điện áp đánh giá : 24Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 5m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu sắc : màu đỏ sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác gồm vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trượt khi dịch chuyển trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã đặt đơn hàng CP04Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn IEC cùng TCVN 5589-1991Điện áp áp dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số vận động 50/60Hz
Thời gian soát sổ : 1 phút
Điện áp soát sổ : 24Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 2m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu nhan sắc : màu đỏ sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác có vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trượt khi dịch chuyển trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã đặt đơn hàng CP03Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn chỉnh Tiêu chuẩn IEC với TCVN 5589-1991Điện áp áp dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số vận động 50/60Hz
Thời gian đánh giá : 1 phút
Điện áp kiểm soát : 24Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 1m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu nhan sắc : red color sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác có vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trơn khi di chuyển trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã đặt hàng CP02Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn IEC với TCVN 5589-1991Điện áp áp dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số hoạt động 50/60Hz
Thời gian chất vấn : 1 phút
Điện áp bình chọn : 24Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 0,8m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu nhan sắc : red color sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác gồm vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trơn khi dịch rời trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã đặt đơn hàng CP01Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn chỉnh Tiêu chuẩn IEC cùng TCVN 5589-1991Điện áp thực hiện 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số chuyển động 50/60Hz
Thời gian chất vấn : 1 phút
Điện áp chất vấn : 24Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 0,65m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu dung nhan : màu đỏ sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác tất cả vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trơn khi dịch rời trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã mua hàng CP06Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn chỉnh IEC với TCVN 5589-1991Điện áp thực hiện 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số hoạt động 50/60Hz
Thời gian đánh giá : 1 phút
Điện áp khám nghiệm : 22Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 10m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu sắc : red color sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác bao gồm vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trượt khi dịch chuyển trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã đặt hàng CP05Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn chỉnh IEC và TCVN 5589-1991Điện áp sử dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số vận động 50/60Hz
Thời gian bình chọn : 1 phút
Điện áp soát sổ : 22Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 5m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu sắc : màu đỏ sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác bao gồm vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trơn chống trượt khi di chuyển trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã mua hàng CP04Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn IEC cùng TCVN 5589-1991Điện áp sử dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số chuyển động 50/60Hz
Thời gian soát sổ : 1 phút
Điện áp khám nghiệm : 22Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 2m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu sắc : red color sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác tất cả vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trượt khi dịch chuyển trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã mua hàng CP03Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn chỉnh Tiêu chuẩn IEC với TCVN 5589-1991Điện áp áp dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số chuyển động 50/60Hz
Thời gian đánh giá : 1 phút
Điện áp đánh giá : 22Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 1m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu nhan sắc : màu đỏ sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác gồm vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trơn trượt khi dịch rời trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã mua hàng CP02Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn chỉnh IEC với TCVN 5589-1991Điện áp áp dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số chuyển động 50/60Hz
Thời gian kiểm tra : 1 phút
Điện áp kiểm tra : 22Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 0,8m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu sắc : màu đỏ sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác có vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trơn trượt khi dịch chuyển trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã mua hàng CP01Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn chỉnh Tiêu chuẩn chỉnh IEC và TCVN 5589-1991Điện áp áp dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số vận động 50/60Hz
Thời gian soát sổ : 1 phút
Điện áp đánh giá : 22Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 0,65m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu dung nhan : màu đỏ sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác tất cả vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trơn trượt khi di chuyển trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã mua hàng CP06Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn chỉnh Tiêu chuẩn chỉnh IEC và TCVN 5589-1991Điện áp áp dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số vận động 50/60Hz
Thời gian soát sổ : 1 phút
Điện áp chất vấn : 15Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 10m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu sắc đẹp : màu đỏ sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác gồm vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trơn trượt khi dịch rời trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã đặt đơn hàng CP05Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn chỉnh Tiêu chuẩn chỉnh IEC cùng TCVN 5589-1991Điện áp sử dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số vận động 50/60Hz
Thời gian soát sổ : 1 phút
Điện áp khám nghiệm : 15Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 5m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu sắc : red color sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác gồm vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trơn chống trượt khi dịch rời trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã đặt hàng CP04Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn chỉnh Tiêu chuẩn IEC và TCVN 5589-1991Điện áp sử dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số chuyển động 50/60Hz
Thời gian kiểm tra : 1 phút
Điện áp kiểm tra : 15Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 2m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu sắc : màu đỏ sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác tất cả vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trơn chống trượt khi dịch rời trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã đặt đơn hàng CP01Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn chỉnh Tiêu chuẩn chỉnh IEC với TCVN 5589-1991Điện áp áp dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số vận động 50/60Hz
Thời gian bình chọn : 1 phút
Điện áp chất vấn : 15Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 1m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu dung nhan : màu đỏ sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác gồm vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trơn chống trượt khi di chuyển trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã đặt hàng CP01Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn chỉnh Tiêu chuẩn IEC với TCVN 5589-1991Điện áp áp dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số vận động 50/60Hz
Thời gian khám nghiệm : 1 phút
Điện áp đánh giá : 15Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 0,8m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu dung nhan : màu đỏ sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác tất cả vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trơn khi dịch rời trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Mã đặt đơn hàng CP01Xuất xứ Việt Nam
Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn IEC cùng TCVN 5589-1991Điện áp áp dụng 0.4/1k
V - 10Kv
Tần số hoạt động 50/60Hz
Thời gian chất vấn : 1 phút
Điện áp khám nghiệm : 15Kv
Dòng đo đạt : ≤ 9m
AKích thước thảm : 1m x 0,65m
Hoặc kích thước tùy chọn
Độ dày của thảm 5mm - 8mm theo tiêu chuẩn
Màu sắc đẹp : màu đỏ sẫm theo tiêu chuẩn
Đặc điểm khác tất cả vạch caro hoặc dạng hạtđể chống trượt khi di chuyển trên thảm
Bảo hành 12 tháng
Tình trạng sản phẩm & hàng hóa : Hàng có sẵn / Đặt sản phẩm 2 tuần

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Trong ngành công nghiệp điện thì ngoài áp lực tay biện pháp điện, sào biện pháp điện, ủng cao su cách điện, .... Thì thảm bí quyết điện không nhiều được biết đến và sử dụng, nhưng lại trên thực tiễn thì đây là thiết bị bảo lãnh rất quan trọng không thể thiếu trong bất kì môi trường thiên nhiên điện nào.

Bạn đang xem: Thảm cách điện hạ thế

1. Thảm biện pháp điện là gì?

Thảm giải pháp điện tuyệt thảm lót sàn cao su cách điện được biết thêm đến là 1 loại thiết bị phương pháp điện. Bọn chúng được phận nhiều loại ra nhiều mức độ phương pháp điện và kích cỡ khác nhau. Câu hỏi phân các loại này giúp cho bạn được đảm bảo tốt hơn mặc dù là làm vấn đề với loại điện lớn hay luân phiên chiều xuất xắc không.

Màu dung nhan của thảm cũng hay được chế tạo từ số đông màu sáng chóe để thừa nhận biết dễ dãi khi ở môi trường trên cao hoặc thiếu hụt sáng.

Thảm biện pháp điện thường xuyên được phân các loại theo năng lực cách điện của nó, rất có thể kể đến các loại thảm lót cao su thiên nhiên cách năng lượng điện 10k
V, 22k
V, 24k
V, 35k
V, 40k
V

Kích thước thảm: 1000 x 600cm, 1000 x 1000cm, 1000 x 2000cm,...

2. Gia công bằng chất liệu của thảm

Thảm lót sàn giải pháp điện thường được gia công từ chất liệu cao su thiên nhiên tổng hợp. Vì theo các nhà nghiên cứu và phân tích và các chuyên gia về năng lượng điện thì cao su có khả năng cách điện rất tốt so với những loại vật liệu khác. Sát bên đó, cao su đặc còn tất cả độ bền tốt. Có thể sử dụng thảm phương pháp điện trong khoảng thời gian mà không sợ chất liệu thảm bị bào mòn bởi thời gian.

Tính hóa học của cao su thiên nhiên mềm giúp bạn tiện lợi tạo hình khi phải sử dụng thảm phương pháp điện trong môi trường xung quanh hẹp.

*

3. Tính năng

Nhờ kỹ năng mềm của cao su mà bạn có thể dễ dàng quấn tròn thảm cách điện. Bạn sẽ không cần mất rất nhiều công sứ trong câu hỏi cất giữ hay chuyển động thảm.

Xem thêm: Giá Hạt Lanh Giá Bao Nhiêu Tiền? Hạt Lanh Là Hạt Gì

Phân cấp kỹ năng cách điện qua độ dày của thảm. Nên bạn có thể dễ dàng lựa chọn lever thảm phù hợp cho môi trường thao tác làm việc của mình. Tránh việc vì tiết kiệm mà áp dụng thảm quá nhỏ tuổi trong môi trường thiên nhiên lớn hoặc áp dụng thảm quá to trong môi trường quá nhỏ.

Ngoài ra, hầu hết thảm lót sàn cách điện đều có chức năng chịu được ozone. Năng lực này để giúp đỡ tăng chất lượng độ bền và tính phương pháp điện. Một tài năng nữa của thảm biện pháp điện nhưng không bất kỳ loại thảm nào bao gồm là tính phòng cháy. Mặc dù tính chống cháy của thảm không hẳn là tuyệt đối như thiết bị phòng cháy chuyên dụng, nhưng lại phần nào thì cũng giúp tăng khả năng đảm bảo cho bạn.

*

4. Chức năng thảm cao su cách điện

Như phần trên bạn được biết, chức năng chính của thảm là nhân tài cách điện. Tuy vậy ngoài anh tài này ra thảm lót sàn giải pháp điện cũng giúp bảo lãnh khi có nổ và cháy phát sinh. Vì vậy thảm được áp dụng nhiều trong ngành công nghiệp điện. Đặc biệt là trong lắp ráp và thay thế các con đường lưới năng lượng điện dưới lòng đất.

Ngoài ra cũng có thể sử dụng thảm biện pháp điện khi lắp ráp hay thay thế sửa chữa mạng lưới năng lượng điện trên cao. Tấm thảm sẽ giúp đỡ ngăn chặn các đường điện gây yêu thương tổn cho những người đang dùng.

q6.edu.vn - trưng bày thảm phương pháp điện nhập khẩu bao gồm hãng

*

Vì thảm lót sàn phương pháp điện là 1 trong loại máy khá đăc thù yêu cầu không có khá nhiều đại lý trưng bày thiết bị này. Có khá nhiều loại thảm đang rất được bán trên thị trường hiện tại dẫu vậy không phải tất cả đều là các loại thảm phương pháp điện siêng dụng. Vày đó, bạn phải tìm hiểu thật kỹ về thảm cũng tương tự nơi cung cấp loại thảm này.

Hãy mang đến ngay bảo hộ Lao Động q6.edu.vn nếu khách hàng vẫn không biết add uy tín nào để mua. q6.edu.vn chuyên phân phối những thiết bị bảo lãnh cách năng lượng điện của chữ tín Salisbury. q6.edu.vn hỗ trợ thảm cao su cách điện với các thành phầm cách điện khác ví như găng tay phương pháp điện cùng ủng phương pháp điện, bút thử điện, sào cách điện,.....Sản phẩm nhập vào trực tiếp ko qua trung gian, hóa học lượng đảm bảo và giá bán thành tuyên chiến đối đầu nhất trên thị trường.